flaga_Unii
program regionalny

Zapytania ofertowe

I. Firma P.P.H.U AWEX RAFAŁ STANUCH w związku z realizacją projektu:

„ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO FIRMY AWEX W MASŁOMIĄCEJ”, składa:

II. Firma P.P.H.U AWEX RAFAŁ STANUCH w związku z realizacją projektu:

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw , Schemat B: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP  ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, składa:


Informacja o wyborze kontrahenta

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonego przetargu w ramach zapytania ofertowego nr 1/2017 dotyczącego:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: 03. Przedsiębiorcza Małopolska Działanie: 03.04.

Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP,

Poddzialanie: 03.04.04. Dotacje dla MŚP.

Tytuł projektu: ,,Komercjalizacja wyników badań”

Protokół wyboru dostawcy